ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตาว

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตาว

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. บุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วย ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ศุภมาส ผกากาศ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายกำภู สุจริตจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้บริการวิชาการถ่ายทอดให้ความรู้เรื่อง “การเรียนรู้โลกดิจิทัล ยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 50 คน ซึ่งเนื่้อหาการถ่ายทอดความรู้เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้สูงวัยรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เรียนรู้ความหมายและผลกระทบในมุมมองต่างๆ ของไทยแลนด์ 4.0 การเป็นพลเมืองดิจิทัล สอนการใช้โปรแกรม Line เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ เรียนรู้คำแสลงที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลในโลกออนไลน์ การแชร์ตำแหน่งที่ตั้งในโปรแกรม Line ข้อพึงระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนการตระหนักถึงการกลั่นกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้งานให้กับผู้สูงอายุในระดับหนึ่ง

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ตาว อันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาให้คงค่ากับชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมาน สุยะตุ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตาว กล่าวเปิดกิจกรรม อีกทั้งได้รับการต้อนรับจากอาจารย์ธีรพันธ์ คำเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตาว และคณะครูของโรงเรียนฯ อีกด้วย

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ – ผู้เขียนข่าว1 Comment

ศุภมาส ผกากาศ

26 February 2019 at 3:09 pm

สนุกมากๆคร้าา