งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ

งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ

งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ

 

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ ในการดำเนินการสร้างมูลค่าให้กับผ้าทอชนเผ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างศรัทธาแก่ประชาชนและเกษตรกร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ม.13 อ.พบพระ จ.ตาก