งานบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ

งานบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ

งานบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ

 

 

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ อบรมระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยเนื้อหาที่อบรมประกอบไปด้วย 3 วิชา คือ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย วิทยากรโดย อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่ และคุณอลิษรา ศรีสุคนทารัตน์