สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 นำคณะแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่แพร่ระบาดฝิ่น จังหวัดตาก ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 นำคณะแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่แพร่ระบาดฝิ่น จังหวัดตาก ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6
นำคณะแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่แพร่ระบาดฝิ่น จังหวัดตาก
ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 

 

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่แพร่ระบาดฝิ่น จังหวัดตาก โดยได้นำผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งแกนนำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 

QR CODE

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผู้เขียนข่าว