งานบริการวิชาการ ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ

งานบริการวิชาการ ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ

งานบริการวิชาการ
ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ

 

 

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างศรัทธาแก่ประชาชนและเกษตรกร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก และวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าคาเก่า ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก