ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Kpru For Community ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร

ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Kpru For Community ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร

ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Kpru For Community
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร

 

 

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ Kpru For Community ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการชุมชนต้นแบบ ราชภัฏพัฒนา ของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 6 ชุมชน และจัดแสดงสินค้า OTOP ที่ได้รับการพัฒนาของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 8 อำเภอ 16 ผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดตาก 7 อำเภอ 9 ผลิตภัณฑ์
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาของชุมชนป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก และ OTOP จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ 1.)ผ้าทอปะกากะญอ บ้านมอทะ อ.ท่าสองยาง 2.) พริกแกงดีดี อ.พบพระ 3.) กล้วยผงเอนไซม์ อ.แม่ระมาด และ 4.) น้ำพริกเทอร์โบ อ.แม่ระมาด โดยได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

 

QR CODE

ผศ.พรรษพร เครือวงษ์
ผู้เขียนข่าว