ฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

 

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของการดูเนื้อพลอยจากกล้องจุลทรรศน์อัญมณี การให้ความรู้ในเรื่องของแร่อัญมณีประเภทต่างๆ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ในภาษาพม่าโดยการใช้เกมตอบคำถามภาษาพม่าและแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดง อีกด้วย