ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ”

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ”

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ”
ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 12.00 – 16.30 น. ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำทีมโดย ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา ผศ.มัลลิกา ทองเอม อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา อาจารย์ธนัชพร หาได้ นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ นายภูริวัฒน์ ยอดคำ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โดรงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ กล่าวว่า ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในการเข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมโรงเรียน หรือนักเรียนในขณะนี้ ถือเป็นการดำเนินงานที่ตรงจุดในการช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ทำให้นักเรียนสามารถปลูกกินเองได้ จำหน่ายได้ เหมาะสร้างเป็นอาชีพเสริม และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เดินตามรอยเท้าพ่อ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอขอบคุณ นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ทุกท่าน สำหรับการต้อนรับและ ดูแลเป็นอย่างดี