โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนา “รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์” ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนา “รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์” ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 15.30 -16.30 น. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รหัสนักศึกษา 6255201 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา สัมมนาทางการบัญชี รหัสวิชา 3524901 ในหัวข้อ รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้แก ผศ.กันตก์กนิษฐ์ จูรัตน์ และมีอาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชีเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู ผศ.พรรษพร เครือวงษ์ และผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาทางการบัญชี เป็นการเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจของวิชาชีพบัญชีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 62 คน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดโครงการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ผศ.กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์
ผู้เขียนข่าว