โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนา “รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์” ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนา “รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์” ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ “รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู ผศ.พรรษพร เครือวงษ์ และ ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาทางการบัญชี เป็นการเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจของวิชาชีพบัญชีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ณ รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดโครงการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ผศ.กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์
ผู้เขียนข่าว