เข้ารับรางวัลหลักสูตรดีเด่นด้านงานวิจัย

เข้ารับรางวัลหลักสูตรดีเด่นด้านงานวิจัย

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชีเข้ารับเกียรติบัตร เนื่องจากได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หลักสูตรดีเด่น” ด้านงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
ผู้เขียนข่าว