จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทานาคาสินค้าดีตำบลท่าสายลวด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2

จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทานาคาสินค้าดีตำบลท่าสายลวด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2

วันที่ 11 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ จิ๋วจู พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน U2T พื้นที่ตำบลท่าสายลวด จำนวน 8 คน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทานาคาสินค้าดีตำบลท่าสายลวด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ระยะที่ 2 ณ กลุ่มอาชีพ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำผงทานาคาที่เกิดจากต้นทานาคา นำมาพัฒนาเกิดผลิตภัณฑ์ครีมทานาคาใหม่ และพัฒนาครีมพอกผิวขึ้นด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำออกสู่ตลาดได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสู่การตลาดทั้งหน้าร้านและผ่านระบบออนไลน์ได้

ผู้ช่วยศาตราจารย์อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้เขียนข่าว