การถ่ายทอดรูปแบบระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชน

การถ่ายทอดรูปแบบระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดรูปแบบระบบบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้วิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานด้านบัญชี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนได้ และได้ร่วมกันคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์กล้วยกวนของวิสาหกิจชุมชน ทำให้กลุ่มทราบต้นทุน และนำมากำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
ผู้เขียนข่าว