นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งมอบผลการพัฒนาแผนธุรกิจไข่เค็มน้ำแร่ ให้กับหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มต่อไป

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งมอบผลการพัฒนาแผนธุรกิจไข่เค็มน้ำแร่ ให้กับหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มต่อไป

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบผลการพัฒนาแผนธุรกิจไข่เค็มน้ำแร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้แก่ตัวแทนกลุ่มคือ นางจันทร์หอม คำพลอย ตำแหน่งรองประธานกลุ่ม ณ  เป็นผู้รับมอบแผนธุรกิจ เพื่อนำผลการพัฒนาแผนธุรกิจไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน การวางแผนทางด้านการเงิน หรือเพื่อการยื่นขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการในอนาคต อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกด้วย

ผู้ช่วยศาตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์
ผู้เขียนข่าว