โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ และนางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 พลัง ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงน้ำมัลเบอรี่สูตรใหม่ สำหรับสายสุขภาพลดระดับความหวานเหลือเพียง 5% และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ให้แก่ผลิตภัณฑ์มากขึ้น และ กลุ่มสตรีผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านเซอทะ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ร่วมพัฒนารูปแบบผ้าทอกะเหรี่ยงเป็นชุดกระโปรงสำหรับสตรี ด้วยลวดลายประจำหมู่บ้านและลวดลายอื่นๆ ที่นิยม และพัฒนาโลโก้ของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายทาง Facebook, Shopee, Lazada, YouTube และ TikTok และนำสินค้าไปประชาสัมพันธ์ในมหกรรมสินค้า U2T for BCG ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
ผู้เขียนข่าว