คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงตากกาแฟให้กับวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงตากกาแฟให้กับวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

นักวิจัยโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ภายใต้แผนการดำเนินงานส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่พัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Inonvation for Community) ซึ่งสนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   ธีรศิลป์ กันธา หัวหน้าโครงการ อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติเดช จินดาภัทร และนักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงตากกาแฟ ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5-8 ตุลาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมดำเนินการจัดสร้างโรงตากกาแฟชุมชน เพื่อเป็นแปล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการแปรรูปกาแฟให้มีคุณภาพต่อไป

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา

ผู้ส่งข่าว