โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

          โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีนักเรียนชั้น ม.5 ห้องเรียน SMAT เข้าร่วมจำนวน 27 คน ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อาจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว