โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดเสวนาเกี่ยวกับภาษีน่ารู้

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดเสวนาเกี่ยวกับภาษีน่ารู้

เมื่อวันที่ 24 –25 กรกฎาคม 2566 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเสวนา เกี่ยวกับภาษีน่ารู้ ในงาน Maesot show off 2023 ณ ห้างโรบินสัน แม่สอด โดยให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีน่ารู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และภาษีน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเขตอำเภอแม่สอด รวมถึงนักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ได้ ผศ.พรรษพร เครือวงษ์ , ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์, ผศ. ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ และ อาจารย์สันติ คู่กระสังข์

ผู้ช่วยศาตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์

ผู้เขียนข่าว