ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมเรื่อง อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมเรื่อง อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยนางสาวนิภาภรณ์  อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีโครงการศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก กิจกรรมโดย กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน กลุ่มนักเรียนที่สนใจในการพัฒนาทักษะฯ

กิจกรรมการให้บริการวิชาการทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และยกระดับคุณภาพต่างๆ เป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การเป็นที่พึ่งของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะช่วยยกระดับให้กับประชาชน ชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ให้มีการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัล เรื่อง อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการให้กับเครือข่ายสถานศึกษา

โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนท้องถิ่น ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานได้ ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

ผู้เขียนข่าว