นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง ระบำเมียนมาร์ ในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจำปี 2566

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง ระบำเมียนมาร์ ในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจำปี 2566

นักศึกษาสาชาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง ระบำเมียนมาร์ ในพธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566  ณ ศาลเจ้าพ่อพะวอ ริมถนนหมายเลข 12 แม่สอด-ตาก ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ และพระคุณอันยิ่งใหญ่ของวีระบุรุษชาตินักรบ เพื่อพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยจากข้าศึกศัตรูที่เข้ามารุกราน

ขอขอบพระคุณ นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนและดูแลนักแสดงทุกคนเป็นอย่างดี ทำให้การแสดงครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์

อาจารย์ธนัชพร หาได้

ผู้เขียนข่าว