มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกันพัฒนาการผลิตและการแปรรูปกาแฟมอโก้คี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกันพัฒนาการผลิตและการแปรรูปกาแฟมอโก้คี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา หัวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกและแปรรูปกาแฟให้เยาวชนและแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การแปรรูปกาแฟซี่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ของหมู่บ้านมอโก้คี ตำบลแม่อุสุ และหมู่บ้านวะเบลอลู่ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโก้คี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแปรรูปในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแปรรูปกาแฟตั้งแต่การเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตกาแฟในรูปแบบต่างๆ การคั่วกาแฟ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปกาแฟของชุมชนตนเองได้ ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าสองยาง (สกร.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา

ผู้เขียนข่าว