โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลความพร้อมและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลความพร้อมและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน กลุ่มบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรมที่  1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาข้อมูลความพร้อมและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม กระบวนการการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรจากวัตถุดิบในชุมชน กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  ณ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลความพร้อมและความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่กำหนดของหลักสูตร ได้แก่ เป็นนักบริหารจัดการที่มีความรู้ทันสมัย สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีจิตบริการ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีภาวะผู้นำสามารถทำงานเป็นทีม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ธนัชพร หาได้

ผู้เขียนข่าว