โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน กลุ่มบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน กลุ่มบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน กลุ่มบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  ณ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะ พัฒนานักศึกษาให้สามารถนำความรู้ทางวิชาการที่ได้ในห้องเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่ม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาศักยภาพชุมชนมาผ่านกระบวนการคิดค้นและออกแบบร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต และผู้ประกอบการในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีรายได้เพิ่มขึ้น

อาจารย์ธนัชพร หาได้

ผู้เขียนข่าว