โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (มรภ.กพ.แม่สอด) ภายใต้กิจกรรมกิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีด้วยการบูรณาการกับรายวิชา กิจกรรมย่อยการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยมีคุณอังศุธร ทิพย์ปัญญา กรรมการผู้จัดการบริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการวางแผนภาษี และกิจกรรมย่อยการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน ในวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 จากการจัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในการวางแผนภาษีเป็นอย่างมาก เนื่องจากความรู้ทางด้านภาษีมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจของตน ทำให้การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้รับความรู้และสามารถนำไปวางแผนภาษีของธุรกิจของตนเองต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

ผู้เขียนข่าว