วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากขิงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากขิงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากขิงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ภายใต้ แผ่นดิน โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น โดยหนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่ ที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มมีความเข็มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่ม ตลอดจะเกษตรกรชุมชนและพื้นที่พื้นใกล้ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 21 เป็นการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ โดยการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ มีประสบการณ์ใหม่ เกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญแก่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณา ตาเสนา

ผู้เขียนข่าว