โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  ณ เทศบาลตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้วยการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและทักษะศตวรรษที่ 21 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม ยกระดับรายได้ของครัวเรือนให้กับคนในชุมชนพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่กำหนดของหลักสูตร ได้แก่ เป็นนักบริหารจัดการที่มีความรู้ทันสมัย สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีจิตบริการ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีภาวะผู้นำสามารถทำงานเป็นทีม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบพระคุณท่านศรศักดิ์ ดวงมณี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว ได้ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำดีๆในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมไปถึงผู้อำนวยการกองสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ธนัชพร หาได้

ผู้เขียนข่าว