วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 1 และ 5 มีนาคม 2567  วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (มรภ.กพ.แม่สอด) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้วยการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และ 2. เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น ให้กับกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรชุมชนตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประชาชนที่สนใจและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ มีประสบการณ์ใหม่ เกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญแก่นักศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณา ตาเสนา

ผู้เขียนข่าว