วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบริหารจัดการของหลักสูตร AUN-QA และการบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 12

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบริหารจัดการของหลักสูตร AUN-QA และการบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 12

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567  วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบริหารจัดการของหลักสูตร AUN-QA และการบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาและทักษะศตวรรษที่ 12 เป็นการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ชนบท เวิร์คชอป คาเฟ่ บาย อัมพัน ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณา ตาเสนา

ผู้เขียนข่าว