กิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการบูรณาการกับรายวิชา (ตำบลแม่จะเรา)

กิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการบูรณาการกับรายวิชา (ตำบลแม่จะเรา)

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (มรภ.ก.พ.แม่สอด) กิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการบูรณาการกับรายวิชา (ตำบลแม่จะเรา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการไปพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองกับความต้องการของชุมชนและนำนวัตกรรมไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว