กิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน

กิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน  ได้ร่วมจัดกิจกรรม Good DIY by ชมรมรักการอ่าน ในงาน HUT – เล่น 5C HAPPY TAK ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ BCG Economy Model จัดโดย สมาชิกกลุ่ม “enjoy ours” และได้ร่วมกิจกรรม from waste to value project ณ น้ำตกผาแดง โครงการส่งเสริม     การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม

ผู้เขียนข่าว