คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้การต้อนรับ โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนร่วมกันจำนวน 3 ฐานได้แก่ ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฐานการเลี้ยงไส้เดือน และฐานคนมีพลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา

ผู้เขียนข่าว