โครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace” เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นบ้านหนองบัวฯ

โครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace” เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นบ้านหนองบัวฯ

ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 จัดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace” กิจกรรมย่อยที่ 10.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน โดยมีคณะผู้ดำเนินงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นบ้านหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นบ้านหนองบัวฯ  โดยได้รับเกียรติจาก โดย นางสายเพ็ญ  เขียวนันใจ และนางบัวผัด แก้วทันคำ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อ “ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋นบ้านหนองบัว” รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน

ผู้เขียนข่าว