กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี

กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี และกิจกรรมหนังสือของฉัน ในโอกาสพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ      พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน     พระราชสมภพ และกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น. – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม

ผู้เขียนข่าว