กิจกรรมการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยจากกระดาษ

กิจกรรมการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยจากกระดาษ

เมื่อพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ห้องสมุด และฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยจากกระดาษ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุด อาคารสิรินธร ทั้งนี้ ตัวอักษรไทยเป็นทัศนสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ และช่วยบันทึกเรื่องราว ข่าวสาร เหตุการณ์ และความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผ่านวัฒนธรรมตัวอักษรไทย โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งสริมให้บุคลากรได้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้สึกจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านตัวอักษร และเป็นการเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ตัวอักษรจากกระดาษ การออกแบบตัวอักษรให้เหมาะสมกับเรื่องราว โอกาสหรืองานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม

ผู้เขียนข่าว