รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภายในงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดบูธกันอย่างคึกคัก อาทิ งานกิจการนักศึกษา งานกยศ. งานหอพักนักศึกษา และสาขาวิชาต่าง ๆ

โดยหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2567 มีจำนวน 7 สาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการ

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว