Tag Name: นักศึกษา

 • [07 ก.พ. 2567] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน กิจกรรมทำพวงกุญแจจากลูกปัด...
 • [22 ม.ค. 2567] ข่าว-กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล...
 • [21 ม.ค. 2567] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพบัญชี และเทคโนโลยีสมัยใหม่...
 • [03 ม.ค. 2567] ข่าว-สาธารณสุขอำเภอแม่สอด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินฝน มาให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV...
 • [20 ธ.ค. 2566] ข่าว-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2567...
 • [16 ธ.ค. 2566] ข่าว-สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1...
 • [04 พ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี...
 • [03 พ.ย. 2566] ข่าว-จัดสัมมนา อบรมหลักสูตร "ภาษีธุรกิจออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ"...
 • [31 ต.ค. 2566] ข่าว-นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง ระบำเมียนมาร์ ในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ วีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจำปี 2566...
 • [27 ต.ค. 2566] ข่าว-จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2566...
 • [27 ก.ย. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับชมรมรักการอ่าน ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1...
 • [23 ก.ย. 2566] ข่าว-สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการได้เข้าร่วมและจัดโครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม...
 • [23 ก.ย. 2566] ข่าว-สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21...
 • [15 ก.ย. 2566] ข่าว-กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ รัฐประศาสนศาสตร์...
 • [30 ส.ค. 2566] ข่าว-ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566...
 • 12345»Page 3 from 13 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์