Tag Name: นักศึกษา

 • [30 ส.ค. 2561] ข่าว- โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ...
 • [23 ส.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [14 ส.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ส.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 300 คน ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561...
 • [28 มิ.ย. 2561] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมและห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561...
 • [23 มิ.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561...
 • [05 มี.ค. 2561] ข่าว-งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา จำนวน 150 คน ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 8.00–16.30 น. ณ ห้องรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาแม่สอด เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [01 ก.พ. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "สักทองเกมส์ ครั้งที่ 17" ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มกราคม 2561...
 • [08 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์  ชั้นปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [27 ธ.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [27 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560...
 • [19 ธ.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทน์ใส่ช็อป ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 1 (อาคารคณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [19 ธ.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2560...
 • 12345»Page 3 from 7 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์