Tag Name: นักศึกษา

 • [30 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1...
 • [28 มิ.ย. 2566] ข่าว-อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก...
 • [24 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดเสวนาเกี่ยวกับภาษีน่ารู้...
 • [23 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ​ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566  ...
 • [19 มิ.ย. 2566] ข่าว-กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1...
 • [16 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพชร แม่สอด  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่...
 • [15 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดกิจกรรม​เตรียม​ความพร้อม​นักศึกษา​ใหม่​ รหัส​ 66...
 • [02 มิ.ย. 2566] ข่าว-รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566...
 • [20 พ.ค. 2566] ข่าว-อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่พัฒนาโฮมสเตย์บ้านมอทะ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566...
 • [09 พ.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่นิเทศก์นักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​บัญช​ี​แบบสหกิจศึกษา...
 • [26 เม.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน...
 • [29 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาไปถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ณ วัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [29 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปชั้นปีที่ 3 จัดสัมมนาเรื่อง การนำเข้าแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา...
 • [23 มี.ค. 2566] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ห้องสมุดปันน้ำใจ แบ่งของเหลือใช้ให้น้อง ครั้งที่ 1”...
 • [21 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย​ พร้อมทั้ง จัดให้มีคณะกรรมการ​วิพากษ์ผลงาน​ให้กับนักศึกษาโปรแกรม​วิชาการบัญชี​ชั้นปีที่​ 3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์​วิชาชีพบัญชี​...
 • 12345»Page 3 from 11 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์