Tag Name: พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

 • [09 พ.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่นิเทศก์นักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​บัญช​ี​แบบสหกิจศึกษา...
 • [26 เม.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน...
 • [29 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาไปถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ณ วัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [29 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปชั้นปีที่ 3 จัดสัมมนาเรื่อง การนำเข้าแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา...
 • [23 มี.ค. 2566] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ห้องสมุดปันน้ำใจ แบ่งของเหลือใช้ให้น้อง ครั้งที่ 1”...
 • [21 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย​ พร้อมทั้ง จัดให้มีคณะกรรมการ​วิพากษ์ผลงาน​ให้กับนักศึกษาโปรแกรม​วิชาการบัญชี​ชั้นปีที่​ 3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์​วิชาชีพบัญชี​...
 • [21 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2565...
 • [19 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์...
 • [18 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace...
 • [17 มี.ค. 2566] ข่าว-อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมฮักตาก...
 • [15 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3...
 • [14 มี.ค. 2566] ข่าว-วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมจัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิก...
 • [11 มี.ค. 2566] ข่าว-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการดำเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑...
 • [11 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม การอบรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่ ๑...
 • [09 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก...
 • 12345»Page 3 from 6 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์