Tag Name: พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบ TOEIC ประจำปีพ.ศ. 2559...
 • [16 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 5755201 จำนวน 33 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559...
 • [14 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ...
 • [13 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษา หมู่เรียน 5755201 จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ...
 • [06 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมไทย คุณธรรมจริยธรรม วิชาชีพบัญชี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ...
 • [28 พ.ย. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 – 27 พฤศจิกายน 2559...
 • [09 พ.ย. 2559] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า (Myanmar & Cultural Exchange Program) มีกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2559 ณ Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2559...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษา เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ ความรู้งานสารบรรณและธุรการ การจัดทำ รับ-ส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2559...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้จัดกิจกรรมเข้าวัดบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 30 มีนาคม 2559...
 • 123Page 3 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์