สำนักงานปปส. ภาค 6 นำคณะแกนนำชุมชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ

สำนักงานปปส. ภาค 6 นำคณะแกนนำชุมชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านทักษะและองค์ความรู้ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้องค์ความรู้แก่แกนนำชุมชนได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงด้านการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชนนั้น ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมจะมีการนำผู้เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โดยจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

ความดังกล่าวข้างต้น คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ จึงได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐาน คือ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ฐานพลังงานทดแทน ฐานปุ๋ยชีวภาพ อีกทั้งฐานเกษตรปลอดภัยและการเลี้ยงไส้เดือน

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้เขียนข่าว