ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2567

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2567

เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2567 ขึ้น เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสมุด อาคารสิรินธร โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ ให้เกียรติมาเป็นประธานและอวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติบัตรอวยพรปีใหม่ของไทย ตลอดจนเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ความทรงจำที่ดีร่วมกัน และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศและสื่อกับงานศิลปะวัฒนธรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจับฉลากของขวัญปีใหม่ การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติบัตรอวยพรปีใหม่ของไทย และกิจกรรมประดิษฐ์บัตรอวยพรปีใหม่  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 98 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม

ผู้เขียนข่าว