Tag Name: ทุนการศึกษา

  • [11 ก.ค. 2566] ข่าว-ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 16,000 บาท...
  • [23 มิ.ย. 2565] ข่าว-ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีสมัครเข้ารับทุนการศึกษา "นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก" ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 75 ทุน ทุนละ 2,000 บาท...
  • [30 มิ.ย. 2560] ข่าว-กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ "ทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560...
  • [21 มิ.ย. 2560] ข่าว-มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุน ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ...
  • Recent Posts

    Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์