Tag Name: บริการวิชาการ

 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนอำเภอชายแดน จังหวัดตาก กิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน" ประจำปีพ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559...
 • [20 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมค่ายพาพี่อาสา เสริมทักษะเพื่อน้อง ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก...
 • [14 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ...
 • [13 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการการบริการกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักไอทีและการติดตามผล ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559...
 • [29 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีได้ออกให้บริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนหมู่บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 50 คน ในวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2559 ...
 • [27 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Swish Max 5 และ Adobe Authorware 7 ในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ...
 • [23 พ.ย. 2559] ข่าว-บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยบริการ ณ บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559...
 • [10 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในวันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [28 มี.ค. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ...
 • [25 ก.พ. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนรักไอซีที สู่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1"...
 • [21 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและในห้องสมุด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • 123Page 3 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์