Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [19 มิ.ย. 2566] ข่าว-กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1...
 • [15 มิ.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดกิจกรรม​เตรียม​ความพร้อม​นักศึกษา​ใหม่​ รหัส​ 66...
 • [18 พ.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยเน้นการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ สถานศึกษาต่างๆ...
 • [09 พ.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่นิเทศก์นักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​บัญช​ี​แบบสหกิจศึกษา...
 • [26 เม.ย. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน...
 • [10 เม.ย. 2566] ข่าว-งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพสูง และกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ...
 • [07 เม.ย. 2566] ข่าว-งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเพื่อจัดทำวารสารวิจัย“สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”...
 • [31 มี.ค. 2566] ข่าว-ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเพื่อจัดทำวารสารวิจัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น...
 • [29 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาไปถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ณ วัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [21 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย​ พร้อมทั้ง จัดให้มีคณะกรรมการ​วิพากษ์ผลงาน​ให้กับนักศึกษาโปรแกรม​วิชาการบัญชี​ชั้นปีที่​ 3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์​วิชาชีพบัญชี​...
 • [21 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2565...
 • [18 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace...
 • [17 มี.ค. 2566] ข่าว-อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมฮักตาก...
 • [15 มี.ค. 2566] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิก...
 • [15 มี.ค. 2566] ข่าว-ตัวแทนอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ลงพื้นที่ขอสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต...
 • 1234»Page 2 from 9 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์