Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [02 ส.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและโปรแกรมการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562...
 • [09 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [20 มิ.ย. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์ ได้รับรางวัลคณาจารย์ผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ...
 • [14 มิ.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี นำนักศึกษาศึกษาดูงาน จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชา ภาษีอากร 2 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาตาก ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน 5955201 ระดับปริญญาตรี ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมอบรมวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2562...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้สรุปองค์ความรู้ที่งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดทำบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาล ...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี...
 • [14 ก.พ. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [30 ม.ค. 2562] ข่าว-โครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ร่วมกับโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก...
 • [26 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [23 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญในงานปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร ในวันที่ 8 มกราคม 2562...
 • [11 ธ.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานกับรายวิชาการบัญชีต้นทุน ณ โรงงานเย็บผ้า เจนจักร-เย็บผ้า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561...
 • [31 ต.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธร ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561...
 • 12345Page 2 from 5 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์