Tag Name: โปรแกรมวิชาการบัญชี

 • [18 มี.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้กับกลุ่มสตรีชนเผ่าม้ง หมู่ที่ 7 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564...
 • [16 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 "อบรมการตัดต่อวีดีโอโดยใช้ smartphone" ในวันที่ 12 มีนาคม 2564...
 • [09 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จ...
 • [05 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมรายงานผลการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564...
 • [12 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563...
 • [10 พ.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันปรึกษาหารือประสานงานแบบเครือข่ายร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563...
 • [10 ต.ค. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ร่วมกับ Thai Beverage จัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด ...
 • [07 ต.ค. 2563] ข่าว-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563 ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มผ้าทอปากะกญอ บ้านมอทะ...
 • [10 ม.ค. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กับกลุ่มสตรีพลังกร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ บ้านค้างภิบาล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [25 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาบัญชี จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 รายวิชาภาษีอากร 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวบัญชี ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562...
 • [23 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562...
 • [16 ธ.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าศึกษาดูงานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562...
 • [12 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...
 • [08 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 6 กันยายน 2562...
 • 1234»Page 2 from 6 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์