Tag Name: งานห้องสมุด

  • [14 ส.ค. 2562] ข่าว-งานห้องสมุด จัดกิจกรรม “ร้อยหัวใจให้แม่” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562...
  • [05 ส.ค. 2562] ข่าว-บุคลากรประจำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจลูกปัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562...
  • [12 มี.ค. 2562] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด ในวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
  • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก...
  • [10 ม.ค. 2560] ข่าว-งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน” ภายใต้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ...
  • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน" ประจำปีพ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559...
  • Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์