Tag Name:งานห้องสมุด

  • [12 มี.ค. 2562] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด ในวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
  • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก...
  • [10 ม.ค. 2560] ข่าว-งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน” ภายใต้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ...
  • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน" ประจำปีพ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559...
  • Recent Posts

    Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์