Tag Name: งานห้องสมุด

 • [14 ส.ค. 2562] ข่าว-งานห้องสมุด จัดกิจกรรม “ร้อยหัวใจให้แม่” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562...
 • [05 ส.ค. 2562] ข่าว-บุคลากรประจำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจลูกปัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562...
 • [12 มี.ค. 2562] ข่าว-ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด ในวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด บริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก...
 • [10 ม.ค. 2560] ข่าว-งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน” ภายใต้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน" ประจำปีพ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์