Tag Name: หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

  • [03 ต.ค. 2562] ข่าว-ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มอบทุนการศึกษาจาก ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ให้กับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ...
  • [28 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562...
  • [07 มี.ค. 2560] ข่าว-หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์