Tag Name: อบรมภาษาอังกฤษ

 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [14 ธ.ค. 2559] ข่าว-ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจร่วมทริป ASEAN Bus ณ ประเทศอาเซียน 3 วัน 3 คืน และต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559...
 • [09 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์ และ งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559...
 • [28 พ.ย. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 – 27 พฤศจิกายน 2559...
 • [26 ก.ย. 2559] ข่าว-ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับงานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้จัดกิจกรรม “2016 KPRU-MS English Camp” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559...
 • [28 มี.ค. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ...
 • [28 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัด กิจกรรมพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559...
 • [20 ก.พ. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมสนทนาภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 30 คน ในวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 2 สัปดาห์ รวมเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2559 – 27 ก.พ. 2559...
 • [19 ก.พ. 2559] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 20-21 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียน 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [19 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมอบรมเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ระยะเวลาการอบรมรวม 24 ชั่วโมง...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์