Tag Name: อบรมภาษาอังกฤษ

 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [14 ธ.ค. 2559] ข่าว-ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจร่วมทริป ASEAN Bus ณ ประเทศอาเซียน 3 วัน 3 คืน และต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559...
 • [09 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์ และ งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559...
 • [28 พ.ย. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 – 27 พฤศจิกายน 2559...
 • [26 ก.ย. 2559] ข่าว-ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับงานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้จัดกิจกรรม “2016 KPRU-MS English Camp” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559...
 • [28 มี.ค. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ...
 • [28 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัด กิจกรรมพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559...
 • [20 ก.พ. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมสนทนาภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 30 คน ในวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 2 สัปดาห์ รวมเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2559 – 27 ก.พ. 2559...
 • [19 ก.พ. 2559] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 20-21 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียน 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [19 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมอบรมเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ระยะเวลาการอบรมรวม 24 ชั่วโมง...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์