Tag Name: โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 • [06 ก.ย. 2562] ข่าว-งานศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 4 กันยายน 2562...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและศึกษารูปแบบ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.พ. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [29 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Swishmax และอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 3 มีนาคม 2561...
 • [24 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Competition) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [24 ม.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ ร่วมกับ โรงเรียนท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอาเซียนพื้นฐานกับภาษาอังกฤษ เมื่อ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านยะพอ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ. แม่สอด จ.ตาก...
 • [28 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม English in the garden เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559...
 • [14 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ...
 • Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์