Tag Name: โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 • [06 ก.ย. 2562] ข่าว-งานศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 4 กันยายน 2562...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและศึกษารูปแบบ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.พ. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [29 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Swishmax และอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 3 มีนาคม 2561...
 • [24 ม.ค. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Competition) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [24 ม.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ ร่วมกับ โรงเรียนท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนท่านคุณหญิงวิไล อามาตยกุล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอาเซียนพื้นฐานกับภาษาอังกฤษ เมื่อ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านยะพอ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ. แม่สอด จ.ตาก...
 • [28 ธ.ค. 2559] ข่าว-งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม English in the garden เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559...
 • [21 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559...
 • [14 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์