Tag Name: กีฬากศ.บป.

 • [22 ม.ค. 2563] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ อาคารกีฬาในร่ม...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [18 ก.พ. 2562] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชม การแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา กศ.บป เกมส์ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [16 มี.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [26 ก.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560...
 • [25 ก.พ. 2559] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษาภาคการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกีฬากศ.บป.เกมส์ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์