Tag Name: กีฬากศ.บป.

  • [22 ม.ค. 2563] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ อาคารกีฬาในร่ม...
  • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [18 ก.พ. 2562] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชม การแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา กศ.บป เกมส์ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [16 มี.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา กศ.บป. เกมส์ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [26 ก.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560...
  • [25 ก.พ. 2559] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษาภาคการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกีฬากศ.บป.เกมส์ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559...
  • Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์