Tag Name: นักศึกษา

 • [19 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่ภายในโปรแกรมวิชาฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559...
 • [09 พ.ย. 2559] ข่าว-ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า (Myanmar & Cultural Exchange Program) มีกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2559 ณ Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์...
 • [01 ก.ย. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม Freshy Games ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยจัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 คณะสี...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-ผลการประกวดวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีพ.ศ. 2559...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2559...
 • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษา เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ ความรู้งานสารบรรณและธุรการ การจัดทำ รับ-ส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2559...
 • [28 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัด กิจกรรมพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559...
 • [24 มี.ค. 2559] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดส่งตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2016 เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...
 • [24 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด...
 • [16 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559...
 • [12 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559...
 • [21 ก.พ. 2559] ข่าว-งานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการแข่งขันกีฬาและการเป็นผู้ตัดสินกีฬาให้กับนักศึกษา...
 • [20 ก.พ. 2559] ข่าว-งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมสนทนาภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 30 คน ในวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 2 สัปดาห์ รวมเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2559 – 27 ก.พ. 2559...
 • [19 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 9 - 18 มีนาคม 2559...
 • [19 ก.พ. 2559] ข่าว-ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 20-21 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียน 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • «4567Page 6 from 7 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์