Tag Name: ศึกษาดูงาน

 • [15 ต.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ทีเคการ์เม้นท์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 1-3 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ (ฝาง) ตั้งอยู่ที่ บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต และการจัดการระบบการผลิตแบบลีน ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ...
 • [22 พ.ย. 2560] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เข้าทัศนศึกษา ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560...
 • [14 ธ.ค. 2559] ข่าว-ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจร่วมทริป ASEAN Bus ณ ประเทศอาเซียน 3 วัน 3 คืน และต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559...
 • [24 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด...
 • [20 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3...
 • [20 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2...
 • [16 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559...
 • [12 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559...
 • Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์