Tag Name: องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

 • [01 ต.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [28 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [09 ส.ค. 2561] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก...
 • [13 มี.ค. 2561] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สาขาทีชอแม ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาและอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [17 มิ.ย. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560...
 • [18 มี.ค. 2559] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "สักทองเกมส์" ครั้งที่ 15...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์