Tag Name:องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

 • [01 ต.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [28 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย และประเพณีประกวดบูม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [09 ส.ค. 2561] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา กิจกรรมเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก...
 • [13 มี.ค. 2561] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สาขาทีชอแม ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาและอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [17 มิ.ย. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560...
 • [18 มี.ค. 2559] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "สักทองเกมส์" ครั้งที่ 15...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์